Egzaminy dla instruktorów

Egzaminowanie kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców

Podstawa prawna:

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA) z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji  do pobrania
     

 

 

TERMINY EGZAMINÓW  -  

  • 10 lipiec  2020 r. (piątek - godz. 17.00)

Ważne: na egzamin przyjmowane będą osoby wyłącznie z własną maseczką, rękawiczkami oraz długopisem. Podczas trwania egzaminu na terenie WORD-u mogą przebywać jedynie osoby uczestniczące w egzaminie.

Uprzejmie informujemy,

Zakwalifikowania osoby na egzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców nauki jazdy dokonuje starosta lub prezydenta miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata na podstawie wniosku o wpis do ewidencji instruktorów / wykładowców.  

 Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu ( w zł)

Poz Zakres egzaminu

Część pierwsza

Część druga Część trzecia
1. Prawo jazdy B lub T 50 50 240
2. Prawo jazdy kategorii A, ,C1, C1+E, C,  D1, D1+E, D     50 50 260
3. Prawo jazdy kategorii B+E, C+E, D+E 50 - 260
4. Pozwolenie 50 50 160
        

Uwaga opłaty:
Opłatę za egzamin dla kandydatów na instruktorów i wykładowcow szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, należy wpłacać na konto Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu nr 66 1010 1401 0023 1022 3100 0000 lub w Kasie OUW, ul. Piastowska 14, z dopiskiem "egzamin na instruktorów nauki jazdy". Kasa czynna jest w godz. od 9:00 do 14:00.
 
Szczegółowych informacji w przedmiocie egzaminów kandydatów na instruktorów i wykładowców udziela:
Danuta Skoberla - WORD Opole, pok. 10, parter,
telefon kontaktowy: 77 402 92 11,
zapytania można kierować drogą elektroniczną na adres: biuro@wrbrd.opole.pl