Szkolenia powodujące zmniejszenie liczby puntów karnych

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

2.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. 

 

Jeżeli kierowca, który po raz pierwszy otrzymał prawo jazdy przekroczył liczbę 20 punktów karnych, Komendant Wojewódzki Policji występuje do właściwego organu wydającego z wnioskiem o cofnięcie prawa jazdy.
W stosunku do kierowcy, który przekroczy liczę 24 punktów karnych Komendant Wojewódzki Policji występuje z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu organizuje okresowo szkolenia, po których odbyciu kierowca uzyskuje prawo do zmniejszenia liczby punktów karnych o 6.

Punkty karne - informacje szczegółowe.

Szkolenia organizowane są przez Wojewódzki Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu wg ustalonego programu.
Szkolenia realizowane są w ciągu 1 dnia i obejmują 6 godzin lekcyjnych wykładów z dziedziny przepisów ruchu drogowego i psychologii.

Program szkolenia:

  • przyczyny powstawania wypadków drogowych - 2 godz.
  • prawne i społeczne skutki wypadków drogowych - 1 godz.
  • psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym - 3 godz.

Zastrzeżenia:

  • W szkoleniu może uczestniczyć kierowca, który nie przekroczył liczbę 24 punktów karnych.
  • W szkoleniu nie może brać udziału kierowca w ciągu 1 roku od dnia wydania pierwszego prawa jazdy.
  • Uczestniczyć w szkoleniu można nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy.

Dodatkowe informacje można również uzyskać w siedzibie WORD w Opolu, w pok. 10 oraz telefonicznie 77 402 92 06

Od 1 stycznia 2012r. koszt szkolenia wynosi 300zł.

Wniosek i kserokopię prawa jazdy należy lub dostarczyć na adres:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
ul. Oleska 127 45-231 Opole pok.10 parter
lub przesłać pocztą elektroniczną e-mail: szkolenia@word.opole.pl