Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna

 

Administratorem   Państwa   danych   osobowych   jest   Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowegoz siedzibą w  Ul. Oleska 127 45-231 Opole(dalej: Administrator)

 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a)  listownie: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu ul Oleska 127 45-231 Opole

b)  przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:http://www.word.opole.pl w dziale Kontakt

c)  poprzez e-mail: word@word.opole.pl

d)  telefonicznie: 77 40 29 208

 

Mogą się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Administratora  inspektorem ochrony danych:

a)  pod adresem e-mail: iod@word.opole.pl

b)  listownie: Inspektor ochrony danych, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowegoz siedzibą w  Ul. Oleska 127 45-231 Opole

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu dokumentowania i załatwienia sprawy, z którą się Państwo do nas zwracają.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi:

- Art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

- Art. 6 ust.1 lit.e wyżej powołanego rozporządzenia, gdy prztwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie bublicznym lub w ramach srawowania władzy publicznej powierzonej administraotrowi;

Dostęp do Państwa danych mogą mieć podmioty ściśle współpracujące z Administratorem  w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych,  takie jak dostawcy usług hostingowych, pocztowych, prawniczych, obsługi technicznej w zakresie IT, oraz podmioty i instytucje których dostęp do danych możliwy jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe na podstawie  przepisów  prawa  o  archiwizacji  dokumentów  oraz, zgodnie z obowiązującą  u Administratora instrukcją  kancelaryjną  - tj  przez  okres niezbędny dla udokumentowania  zakończenia czynności w sprawie.

Przysługuje Państwu:

a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ichkopii;

b)       prawo do sprostowania (poprawiania) swoichdanych;

c)       prawo do usunięcia danych osobowych,wsytuacji,gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d)       prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,

e)       prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informujemy, że podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne w celu załatwienia sprawy.

 Klauzula informacyjna - Odpowiedź na pismo ogólne. (273.89 KB)

 Klauzula informacyjna - Odpowiedź na pismo w trybie dostępu do informacji publicznej. (274.08 KB)