Wersja graficzna

Oświadczenie o dostępności cyfrowej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej znajdującej się pod adresem word.opole.pl zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 ws. Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu znajdującej się pod adresem word.opole.pl

Niniejsze strona internetowa jest zgodna z następującymi standardami:

·         WCAG 2.0 poziom A

·         CSS3

Kompatybilność:

Obsługa serwisu możliwa jest przy pomocy myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 02.09.2019 na podstawie informacji dostarczonej przez projektanta strony. Oświadczenie zostało poddane przeglądowi dnia 02.09.2019 r.

Wszelki nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowanie o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy UE 2016/2102 można kierować telefonicznie (tel. 77 40 29 208), elektronicznie (word@word.opole.pl) lub listownie do Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu ul. Oleska 127 45-231 Opole.