Egzaminy

Egzaminy na prawo jazdy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego zajmuje się egzaminowaniem kierowców i kandydatów na kierowców. Egzaminowanie prowadzone jest na podstawie  Ustawy o kierujących pojazdami oraz  przepisach wykonawczych do tej ustawy.

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
(Dz.U 2011 nr 30 poz. 151)
 

2. Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 o zmianie ustawy o kierujących pojazdami
(Dz. U. 2013 poz. 82)
 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

 (Dz.U.2016 poz. 231) (2172.46 KB)

 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
(Dz.U.2016 poz.280)
 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tychsprawach

 (Dz.U.2016 poz.232) (3197.04 KB)

 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów
(Dz. U. 2013 poz. 78)

 

6a. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejz dnia 9 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów.
(Dz. U. 2013 poz. 476)

 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. 2013 poz. 30)

 

Co przed zgłoszeniem się do WORD-u

Kandydat na kierowcę składa niezbędne dokumenty we właściwym starostwie jako organie wydającym prawa jazdy.

Na podstawie złożonych dokumentów starostwo w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK).

Starostwo udostępnia PKK ośrodkowi szkolenia kierowców.

O prawo jazdy może ubiegać się osoba jeżeli:

 • Osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek, który aktualnie wynosi:
  • 14 lat dla kategorii AM,
  • 16 lat dla kategorii A1, B1 i T,
  • 18 lat dla kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E,
  • 20 lat dla kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kat. A2,
  • 21 lat dla kategorii C, C+E, D1 i D1+E,
  • 24 lat dla kategorii A, jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kat. A2,
  • 24 lat dla kategorii D i D+E,
  • Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może ubiegać się o prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, B, B1 lub T za zgodą rodziców lub opiekuna.
 • Uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane. Orzeczenie lekarskie, a następnie wydane na jego podstawie prawo jazdy, może zawierać ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia danej osoby lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu, np. wymagane używanie szkieł korekcyjnych podczas jazdy. Badania wykonywane są przez lekarzy uprawnionych do badań kierowców i kandydatów na kierowców.
 • Odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców. Celem szkolenia jest przygotowanie osób ubiegających się o prawo jazdy, do kierowania odpowiednimi rodzajami pojazdów, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Liczby godzin zajęć ustala dla każdej osoby indywidualnie instruktor nauki jazdy z tym, że w przypadku zajęć teoretycznych ilość godzin dla jednej kategorii prawa jazdy nie może być mniejsza niż:
  • 26 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2, A, B, B1, T lub pozwolenia
  • 4 godziny zajęc teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych - dotyczy prawa jazdy kategorii A1, A2, A, B1, B, T i pozwolenia
  • 20 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C, D1, D
  • 5 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii AM
  • 1 godziny zajęc teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych - dotyczy prawa jazdy kategorii AM

Dla zajęć praktycznych ilość godzin nie może być mniejsza niż:

 • 5 godzin przy kategorii AM
 • 15 godzin przy kategorii B+E
 • 20 godzin przy kategorii A, A1, A2, C1, C1+E, D1+E, T
 • 25 godzin przy kategorii C+E lub D+E
 • 30 godzin przy kategorii B, B1, C, D1 lub pozwolenie
 • 60 godzin przy kategorii D.

Ilość godzin przy poszczególnych kategoriach może ulec zmniejszeniu w przypadku szkolenia w zakresie więcej niż jednej kategorii lub posiadaniu odpowiedniego prawa jazdy. Szkolenie w podanym zakresie jest szkoleniem podstawowym, a po jego ukończeniu ośrodek wydaje stosowne zaświadczenie aktualizując profil PKK.

Dodatkowym warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii C, C1, D lub D1 jest odbycie wymaganego szkolenia i zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego wymaganego dla prawa jazdy kategorii B.

Natomiast w celu uzyskania prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E jest odbycie wymaganego szkolenia i zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego wymaganego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1.

Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy, a jeżeli osobą tą jest uczeń szkoły, której program nauczania obejmuje szkolenie osób ubiegających się o prawo jazdy, okres ten wynosi 12 miesięcy. Osoba  ubiegająca  się  o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem może przystąpić do egzaminu państwowego  nie  wcześniej  niż  miesiąc przed  osiągnięciem  minimalnego  wieku, o którym mowa  w art. 8 i 9 Ustawy o Kierujących Pojazdami, wymaganego od kierującego pojazdem objętym tym uprawnieniem.

Co po ukończeniu szkolenia

Po ukończeniu szkolenia osoba zgłasza się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu z  numerem PKK uzupełnionym przez OSK o informację o ukończeniu szkolenia, z dowodem tożsamości, potwierdzeniem opłaty celem wyznaczenia terminu egzaminu, do biura planowania egzaminów w godzinach od 8.00 do 16.00.