Rada Bezpieczeństwa Ruchu DrogowegoBRD Facebook

Plan pracy

Plan pracy

Opolskiej Wojewódzkiej Rady

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2016

 

I Działalność regulaminowa.

 1. Organizacja plenarnych posiedzeń Rady – 2 razy w roku – odpowiedzialny Sekretarz Rady.
 2.  Zespoły Problemowe składają Radzie sprawozdania z działalności.
 3. Sekretariat OWR BRD prowadzi organizację posiedzeń, przechowuje dokumentację, gromadzi materiały z zakresu brd, przygotowuje sprawozdania półroczne i roczne o stanie brd w woj. opolskim. Wnioskuje i opiniuje wykorzystanie środków finansowych na cele brd.
 4. Nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków na cele brd. 

II.      Zadania w 2016 roku

ZADANIA

Odpowiedzialni za realizację

 1. Umacnianie działań w zakresie:
 • edukacyjna dzieci, młodzieży i kierowców
 • podnoszenie świadomości przestrzegania przepisów ruchu drogowego
 • organizacja turniejów brd i motoryzacyjnych
 • „Bezpieczny rowerzysta” – organizacja sprawdzenia kwalifikacji na kartę rowerową z wykorzystaniem miasteczka ruchu drogowego
 •  „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy młodzieży szkolnej i kierowców
 • „Bezpieczna droga do szkoły” – organizacja z Komendą Wojewódzką Policji w Opolu  imprez związanych z BRD dla uczniów klas pierwszych w szkołach podstawowych
 • „Bezpieczny młody kierowca” – współorganizacja z Komendą Wojewódzką Policji w Opolu prezentacji multimedialnych związanych z BRD w szkołach ponadgimnazjalnych
 • „Bądź widoczny na drodze” – współpraca z Policją – akcja BRD skierowana do uczniów klas pierwszych w szkołach podstawowych w woj. opolskim
 • Zakup opasek odblaskowych i kamizelek.

Kuratorium, OSK, WORD, PZM, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska w Opolu, ITD

 

 

 

 

 

 

  2.  Dalsze działania prewencyjne w zakresie zmniejszania liczby ofiar wypadków śmiertelnych i wypadków na drogach. 

Policja, Szkoły, WORD

 

  3.  Kontrola kierujących prowadzący pojazdy po spożyciu alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu. 

Policja, Straż Miejska, ITD 

  4.  Kontrola kierujących, którzy łamią przepisy ruchu drogowego, w tym szczególnie pieszych, rowerzystów i motocyklistów.

Policja, Straż Miejska, ITD 

  5.  Propagowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów. (Rajd sprawnościowy)

WORD, OCRM, PZM, Automobilklub, WCM, Urząd Marszałkowski 

  6.  Wykorzystanie wszelkich środków medialnych do propagowania właściwych zachowań na drodze oraz szkolenie kadr w zakresie brd.      

TV Opole, Radio Opole, Radio Plus, WORD

  7.  Pomoc dla szkół:  pedagogiczna, programowa i materialna w zakresie wychowania dla bezpieczeństwa. „Złota godzina” – system ratowania ofiar wypadków drogowych. Szkolenie nauczycieli.

WORD, RCRE, Kuratorium, Urząd Marszałkowski, Pro-lege, Politechnika Opolska 

  8.  Reedukacja kierowców oraz tworzenie materiałów edukacyjnych w celu podnoszenia świadomości w zakresie skutków wypadków drogowych.     Zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli starostw    odpowiedzialnych za nadzór OSK i stacje diagnostyczne – 2 x w roku. Akademia Bezpiecznego Kierowcy – „Przyhamuj życie przed Tobą” 

WORD, Policja, ITD, PZM, Kuratorium  

  9.  Włączenie wszystkich instytucji rządowych i pozarządowych na rzecz programu poprawy bezpieczeństwa na drodze.  Narodowy Program BRD.

Przewodniczący OWRBRD

  10.  Wykorzystanie do szkoleń na kartę rowerową miasteczka ruchu drogowego na terenie WORD Opole.

Główny Specjalista ds. BRD

  11.  Dalsza praca nad tworzeniem rad lub komisji do spraw brd na wszystkich szczeblach samorządowych.

Przewodniczący OWRBRD, członkowie Rady BRD

  12.  Monitorowanie efektywności zastosowania środków poprawy brd przez zarządców dróg (GDDKiA Oddział Opole, ZDW, ZDM w Opolu, Zarządy Dróg Powiatowych). 

Zarządcy dróg, Policja, Politechnika Opolska

  13.  Przegląd dróg i dokumentowanie zadań do wykonania. Klasyfikacja odcinków niebezpiecznych oraz przejść dla pieszych w porze nocnej.

Zarządcy dróg, komisje ds. bezpieczeństwa przy samorządach teryt.

  14.  Tworzenie systemu form pomocy ofiarom wypadków drogowych.

 OCRM, Kuratorium, Służby Ratownicze na poziomie powiatu i województwa

                                                                                    Sekretarz Rady

                                                                                   Henryk Dojka