Opłaty za egzamin na prawo jazdy

Opłaty za egzamin

 
Cennik opłat egzaminacyjnych, obowiązujących od dnia 19 stycznia 2013 r.

(tekst jednolity - Dziennik Ustaw z 2014, poz. 974 oraz zmiana w Dzienniku Ustaw z 2018, poz.728)

 

Kategoria

Pełny

Teoria

Praktyka

AM

170,00zł

30,00 zł

140,00zł

A1,A2, A

210,00 zł

30,00 zł

180,00 zł

B

170,00 zł

30,00 zł

140,00 zł

B1, C1, D1, T

200,00 zł

30,00 zł

170,00 zł

C, D,

230,00 zł

30,00 zł

200,00 zł

B+E

200,00zł

-

200,00 zł

B96 170,00zł - 170,00zł

C1+E, C+E, D1+E, D+E

245,00 zł

-

245,00zł

 

  •  Z opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że moga prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, zwalnia się osoby niepełnosprawne, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa siępojazdem tych osób. 
  • Możliwe jest pisemne odwołanie egzaminu ( w godzinach pracy ośrodka ) do dwóch dni poprzedzających datę egzaminu, bez konsekwencji finansowych. 
  • W przypadku złożenia przez osobę egzaminowaną wniosku o zwrot opłaty, opłatę zwraca się, pomniejszając jej wysokość o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej jednak niż o 10%.”.

 

Powrót do strony "Jak wygląda egzamin"