Deklaracja dostępności

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

https://www.word.opole.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-21.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-01Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edward Kinder Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu ul. Oleska 127 45-231 Opole., word@word.opole.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 40 29 208. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Parking przy Word Opole posiada wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Na portierni znajdującej się obok wjazdu do WORD od pracownika ochrony można uzyskać dokładną informację gdzie zaparkować pojazd.

Aby ustalić termin egzaminu lub uzyskać dodatkowe informacje na temat planowania i organizacji egzaminów należy udać się do Biura Obsługi Klienta (BOK), które znajduje się na parterze zaraz za wejściem głównym do budynku WORD. W razie potrzeby pracownik BOK pomoże skontaktować się z innym działem, egzaminatorem nadzorującym lub Dyrektorem.

W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna zamierza zapisać się na egzamin, składa do WORD wymagane dokumenty osobiście albo poprzez swojego pełnomocnika lub drogą elektroniczną online.

Rejestracja ONLINE.<---Kliknij

Niezbędne dokumenty do wyznaczenia terminu egzaminu, to:

  1. numer profilu PKK
  2. dokument tożsamości
  3. opłata za egzamin (nie dotyczy opłaty za egzamin praktyczny przeprowadzony w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia w przypadku gdy egzamin odbywa się pojazdem zapewnionym przez osobę niepełnosprawną)
  4. Wniosek o przeprowadzenie praktycznej części egzaminu państwowego na prawo jazdy pojazdem własnym, przystosowanym do rodzaju schorzenia osoby przystępującej do egzaminu.

W przypadku egzaminu państwowego na prawo jazdy osoby głuchoniemej, tłumacza języka migowego zapewnia osoba egzaminowana lub WORD.

O udziale tłumacza należy wcześniej poinformować pracownika BOK.

Przed rozpoczęciem egzaminu teoretycznego osoba egzaminowana może wnioskować o uruchomienie na ekranie monitora funkcji tłumacza języka migowego.

Egzamin praktyczny dla osoby niepełnosprawnej jest przeprowadzony pojazdem zapewnionym przez osobę egzaminowaną, oraz przystosowanym do rodzaju jej schorzenia. Pojazd taki powinien być wyposażony w tablicę „L” zgodną z warunkami technicznymi dla pojazdów przystosowanych do nauki jazdy i egzaminowania. Pojazd taki należy podstawić na egzamin około 30 minut przed planowaną godziną egzaminu. Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych na egzaminie praktycznym dla kategorii: AM- wyłącznie w przypadku egzaminu przeprowadzanego dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego – egzamin na placu manewrowym odbywa się na takich samych zasadach jak egzamin w zakresie kat. B1 (B) C+E - podczas sprzęgania przyczepy z pojazdem silnikowym osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut. Na rozprzęganie pojazdu z przyczepą ustawodawca również przewidział nie więcej niż 30 minut.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych na egzaminie praktycznym dla kategorii:

AM- wyłącznie w przypadku egzaminu przeprowadzanego dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego – egzamin na placu manewrowym odbywa się na takich samych zasadach jak egzamin w zakresie kat. B1 (B)

C+E - podczas sprzęgania przyczepy z pojazdem silnikowym osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut. Na rozprzęganie pojazdu z przyczepą ustawodawca również przewidział nie więcej niż 30 minut.