Opłaty za egzamin na prawo jazdy

Domyślna grafika

Cennik opłat egzaminacyjnych, obowiązujących od dnia 19 stycznia 2013 r.

(tekst jednolity - Dziennik Ustaw z 2014, poz. 974 oraz zmiana w Dzienniku Ustaw z 2018, poz.728)

Kategoria Pełny Teoria Praktyka
AM 170,00 zł 30,00 zł 140,00 zł
A1, A2, A

210,00 zł

30,00 zł 180,00 zł
B

170,00 zł

30,00 zł 140,00 zł
B1, C1, D1, T 200,00 zł 30,00 zł 170,00 zł
C, D 230,00 zł 30,00 zł 200,00 zł
B+E - - 200,00 zł
B96 - - 170,00 zł
C1+E, C+E, D1+E, D+E - - 245,00 zł
  • Z opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, zwalnia się osoby niepełnosprawne, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób.
  • Możliwe jest pisemne odwołanie egzaminu ( w godzinach pracy ośrodka ) do dwóch dni poprzedzających datę egzaminu, bez konsekwencji finansowych.
  • W przypadku złożenia przez osobę egzaminowaną wniosku o zwrot opłaty, opłatę zwraca się, pomniejszając jej wysokość o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej jednak niż o 10%.”.

Opłaty za egzaminy i szkolenia można dokonać poprzez wpłatę na konto:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Oleska 127 45-231 Opole

nr konta: 06 1500 1575 1215 7001 3703 0000

w tytule przelewu należy podać: "Imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, jej nr PESEL, kategorię egzaminu"

Powrót do strony "Jak wygląda egzamin"


Source URL: https://www.word.opole.pl/strona/bok/134-oplaty-za-egzamin-na-prawo-jazdy