Szkolenie i egzamin na kartę rowerową

Dział szkoleń:

 Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, pok. 10 (parter)

Tel. 77 40 29 206, 77 40 29 211, 663 400 837

e-mail: szkolenia@word.opole.pl

Karta rowerowa

Zasady uzyskiwania karty rowerowej dla osób niebędących uczniem szkoły podstawowej

 

Podstawa prawna:

Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.)

Rozporządzenie MT,BiGM z dnia 12 kwietnia 2013 r. (Dz. U. poz. 512) -

 

Zgodnie z wymogami osoba szkolona (czyli taka, która nie jest uczniem szkoły podstawowej), ubiegająca się o kartę rowerową musi odbyć stosowne szkolenie prowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego lub ośrodki szkolenia kierowców.

Szkolenie obejmuje:

  • 5 godzin zajęć teoretycznych z zakresu wiedzy o ruchu drogowym
  • 1 godzinę zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej
  • 2 godziny zajęć praktycznych z zakresu wiedzy technicznej oraz doskonalenia umiejętności jazdy rowerem na placu   manewrowym.

 Zajęcia prowadzi egzaminator, nauczyciel, instruktor.

 

Sprawdzenie niezbędnych umiejętności organizuje się w formie egzaminu, który przeprowadza się dla osób szkolonych, które uczestniczyły w zajęciach teoretycznych i praktycznych.

Termin egzaminu wyznacza jednostka szkoląca (WORD) w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

 

Część teoretyczna egzaminu przeprowadzana jest  w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 25 pytań w czasie 35 minut.

Część  teoretyczną uważa się za zaliczoną, jeżeli udzielonych zostało przynajmniej 20 prawidłowych odpowiedzi.

 

Część praktyczna egzaminu  trwa 10 minut, a pozytywny wynik uzyskuje osoba, która prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

 

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:

dzieciom niebędącym uczniami szkoły podstawowej  - dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Dodatkowe informacje można również uzyskać w siedzibie WORD w Opolu, w pok. 10 oraz telefonicznie 77 40 29 206, 77 40 29 211, 663 400 837

Dział Szkolenia i BRD

Danuta Skoberla