Egzaminy dla instruktorów

Egzaminowanie kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców

Podstawa prawna:

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA) z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

TERMINY EGZAMINÓW

18.11.2022 r. - piątek  - godz. 16.00

Ważne: Podczas trwania egzaminu na terenie WORD-u mogą przebywać jedynie osoby uczestniczące w egzaminie.

Uprzejmie informujemy,

Zakwalifikowania osoby na egzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców nauki jazdy dokonuje starosta lub prezydenta miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata na podstawie wniosku o wpis do ewidencji instruktorów / wykładowców.

Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu ( w zł)
Poz Zakres egzaminu Część pierwsza Część druga Część trzecia
1 Prawo jazdy B lub T 50 50 240
2 Prawo jazdy kategorii A, ,C1, C1+E, C,  D1, D1+E, D 50 50 260
3 Prawo jazdy kategorii B+E, C+E, D+E 50 - 260
4 Pozwolenie 50 50 160

Uwaga opłaty:

Opłatę za egzamin dla kandydatów na instruktorów i wykładowców szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, należy wpłacać na konto Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu nr 66 1010 1401 0023 1022 3100 0000 lub w Kasie OUW, ul. Piastowska 14, z dopiskiem "egzamin na instruktorów nauki jazdy". Kasa czynna jest w godz. od 9:00 do 14:00.
 
Szczegółowych informacji w przedmiocie egzaminów kandydatów na instruktorów i wykładowców udziela:
Danuta Skoberla - WORD Opole, pok. 10, parter,
telefon kontaktowy: 77 402 92 11,
zapytania można kierować drogą elektroniczną na adres: biuro@wrbrd.opole.pl