Egzamin na pojeździe OSK lub własnym

Procedura składania dokumentów pojazdów OSK podstawianych na egzamin.

 1. Wniosek i oświadczenie osoby egzaminowanej składa się nie później niż dwa dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu.
 2. Wymagane dokumenty dotyczące podstawiana pojazdów OSK na egzamin prosimy przesyłać na adres mailowy: pojazdyOSK@word.opole.pl lub złożyć u pracownika BOK.
 3. W temacie maila należy podać: imię, nazwisko osoby egzaminowanej , datę i miejsce egzaminu (OP, KK, NY).
 4. Jedna wiadomość może zawierać dokumenty tylko dla jednego egzaminu/osoby.
 5. Pracownik BOK po odczytaniu wiadomości, potwierdza jej przeczytanie na podstawie włączenia przez nadawcę  „żądania potwierdzenia przeczytania wiadomości”.
 6. Po wpisaniu pojazdu OSK  do systemu SI WORD na egzamin pracownik BOK wysyła odpowiedź do nadawcy wiadomości o treści  „Pojazd zapisany na egzamin”.
 7. W przypadku, gdy upłynie dzień roboczy bez informacji o zapisaniu pojazdu, osoba egzaminowana sama powinna drogą elektroniczną lub telefonicznie monitorować proces wpisania pojazdu na egzamin.
   

Wygląd  wiadomości o temacie  np. Jan Kowalski 01.09.2020:KK

 • Jan Kowalski
 • data egzaminu 01.09.2020 godz 8;00 / miejsce egzaminu KK
 • nr rejestracyjny pojazdu OKK1111
 • dwa załączniki:
  • oświadczenie
  • wniosek

Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, jest prowadzona wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby oraz na pojeździe nie będącym w dyspozycji WORD.

Procedura podstawiania pojazdów OSK na egzamin

Przed planowaniem egzaminu praktycznego na pojeździe OSK (ośrodka szkolenia kierowców), kierownik ośrodka lub instruktor powinien podstawić pojazd OSK do siedziby lub oddziału WORD w celu weryfikacji przez Kierownika Działu Egzaminów i Nadzoru lub innego wyznaczonego pracownika WORD Opole. Podczas weryfikacji pojazdu zwraca się uwagę na to, czy spełnia warunki   dla pojazdu przystosowanego do nauki jazdy i egzaminowania zawarte w odrębnych przepisach:

 1. Dz. U. z 2016r.  poz. 2022 z późn. zm (Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia)  §43,
 2. Dz. U.  z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm (Prawo o ruchu drogowym) art. 55 ust 1,
 3. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 (Ustawa o kierujących pojazdami) art. 24, 54 ust 1, art. 54a,
 4. Dz.U. z 2019 r. poz. 1206 (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.) §7 ust 1,

- oraz szczegółowo zawarte w regulaminie przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi pojazdem niepozostającym w dyspozycji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu (Załącznik nr 1 zarządzenia nr 3/2022 Dyrektora WORD Opole).

Po pozytywnej weryfikacji pojazdu OSK przewidzianego na egzamin państwowy Kierownik Działu Egzaminów i Nadzoru wprowadza pojazd do systemu SI WORD. Pozytywnie zweryfikowany pojazd może być planowany do kolejnych egzaminów bez konieczności powtórnych weryfikacji.

Osoba egzaminowana wyrażająca wolę przeprowadzenia praktycznej części egzaminu państwowego pojazdem OSK, który prowadził jej szkolenie składa w ośrodku egzaminowania wniosek (załącznik nr 2 Regulaminu) i oświadczenie Ośrodka Szkolenia Kierowców o wyrażenie zgody na udział pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego (załącznik nr 4 Regulaminu)

Wniosek i oświadczenie osoby egzaminowanej składa się nie później niż dwa dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu.


W przypadku, gdy pojazd OSK, wskazany przez osobę egzaminowaną, którym miała być przeprowadzona część praktyczna egzaminu nie został podstawiony na planowaną godzinę, jest niesprawny lub uległ awarii, to osoba egzaminowana może zrezygnować z przedmiotowego pojazdu i przystąpić do egzaminu na  pojeździe ośrodka egzaminowania, pod warunkiem, że taki pojazd będzie do dyspozycji.

Po zakończonym egzaminie praktycznym, osoba upoważniona  lub egzaminator w obecności osoby egzaminowanej wyjmuje z rejestratora nośnik elektroniczny z nagraniem przebiegu egzaminu, celem zabezpieczenia i przekazania go do Działu Egzaminów i Nadzoru.