Zarządzenie Wojewody Opolskiego

Zarządzenie nr 17/02 Wojewody Opolskiego z dnia 31 stycznia 2002 r.
W sprawie powołania Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Na podstawie art, 140g ust. 1 ustawy z dnia 16 czerwca 2001 r. O zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129 poz 1444)

zarządza się co następuje:

§ 1
Powołuje się Opolskią Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jako wojewódzki zespół koordynującyw sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 2
Rada działa na podstawie statutu stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3
W sład Rady wchodzą osoby wymienione w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wojewoda Opolski
Leszek Pogan
(podpis nieczytelny)