Zarządzenie Marszałka Województwa Opolskiego

Zarządzenie nr 13 / 2016
Marszałka Województwa Opolskiego
z dnia 9 lutego 2016 r.

w sprawie powołania
Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Na podstawie art. 140g ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (jt. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z póżń. zm.)