Program na lata 2006-2007

Zadania realizacyjne Gambitu Opolskiego do 2007 roku.

 1. Stworzenie podstaw w województwie do skutecznego działania na rzecz brd.
  1. Dalszy rozwój systemu organizacyjnego brd dla województwa zgodnego z programem krajowym.
  2. Powołanie zespołów zadaniowych na różnych szczeblach wykonawczych administracji rządowej i samorządowej.
  3. Poprawa istniejącyh baz danych o zdarzeniach drogowych:
   • analiza ogólnych i szczegółowych zdarzeń oraz generowanie raportów,
   • identyfikacja niebezpiecznych miejsc na drogach,
   • badanie efektywności zastosowanych środków poprawy brd.
  1. Wdrożenie systemu rejestracji danych o wypadkach umożliwiające precyzyjną lokalizację (mapy z kilometrażem), drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne (pilotażowe wdrożenie systemu GIS).
  2. Organizacja dokształcania kadr dla poprawy brd.
  3. Monitorowanie stanu brd i działań likwidacji niebezpiecznych miejsc.
  4. Wdrażanie audytu brd do wybranych projektów infrastruktury drogowej.
  5. Opracowanie wytycznych organizacji i dokumentowania przeglądów dróg.
 2. Kształtowanie bezpiecznych postaw uczestników ruchu drogowego.
  1. Dokształcanie nauczycieli i instruktorów nauki jazdy uczestniczących w procesie szkolnej i pozaszkolnej edukacji motoryzacyjnej i wychowaniu komunikacyjnym.
  2. Podejmowanie akcji informacyjnych w mediach o zagrożeniach w ruchu drogowym.
  3. Usprawnienie i unowocześnienie nadzoru nad prędkością i trzeźwością kierujących w ruchu drogowym.
  4. Kontynuacja sprawdzonych działań edukacyjnych.
 3. Wdrażanie efektywnych, niskonakładowych infrastrukturalnych środków poprawy brd.
  1. Kontynuacja dotychczasowych działań administracji drogowej dla poprawy brd.
  2. Usuwanie błędów w miejscach stanowiących oczywiste zagrożenie brd - identyfikacja w ramach przeglądu dróg.
  3. Wdrażanie środków uspokojenia ruchu na drogowych przejściach przez miejscowości.
  4. Wyposażanie przejść dla pieszych - wyspy, azyle, sygnalizacja.
 4. Inne zadania dotyczące brd.
  1. Określenie tematów oraz zakresu prac dla sporządzania wniosków o finansowanie z środków UE.
  2. Przygotowanie projektów pilotażowych skoordynowanych z Krajowym Programem Gambit 2005.
  3. Realizacja zadań sektorowych ujętych w Krajowym Programie Gambit 2005.
  4. Powołanie zespołów zadaniowych wspierających sekretariat BRD w zakresie określania zadań poprawy brd oraz kreowanie nowych inicjatyw.

Proponujemy następującą strukturę organizacyjną Rady:
Przewodniczący - zastępcy - sekretarz tworzą Prezydium Rady.
Członkowie Rady podzieleni są na 5 zespołów zadaniowych zapewniających realizację zadań OWR BRD
(Podział na zespoły wg zainteresowań i zgody).
 
Zespoły Rady:

 1. Zespół ds. organizacyjno - prawnych
 2. Zespół ds. infrastruktury drogowej.
 3. Zespół ds. edukacji komunikacyjnej społeczeństwa.
 4. Zespół ds. nadzoru i kontroli nad ruchem drogowym.
 5. Zespół ds. ratownictwa drogowego.

Propozycje przewodniczących Zespołów:

 1. Henryk Dojka
 2. Grzegorz Szymański.
 3. Grażyna Chilicka.
 4. Jacek Zamorowski
 5. Halina Żyła

Uwaga!. Zadania I, II, III i IV znajdują się w Gambicie Opolskim str. 172-173
Powołane zespoły opracują szczegółowe zadania realizacyjne na rok 2006 i 2007.