Program EuroRap

EURORAP - Europejski program oceny dróg
EuroRAP to Europejski Program Oceny Ryzyka na Drogach (European Road Assessment Programme), który umożliwia niezależną ocenę poziomu zagrożenia zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego według jednolitej metodyki. Jest jednym z największych i najefektywniejszych w ostatnich latach programów na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach w Europie.

Inspiratorami utworzenia Programu były kluby automobilowe, które wyszły z założenia, że drogi mogą być równie niebezpieczne jak duże zakłady chemiczne czy elektrownie atomowe, dlatego powinny być poddane kontroli społecznej.

Program jest realizowany w ścisłej współpracy z ośrodkami badawczymi i uniwersyteckimi zajmującymi się bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz administracją drogową, policją i wieloma innymi organizacjami i instytucjami.

Głównym celem Programu było włączenie się do realizacji III Europejskiego Programu BRD, którego celem jest zmniejszenie o 50% liczby śmiertelnych ofiar ruchu drogowego w ciągu dekady 2001-2010. Obecnie jest to wspieranie przygotowania IV Europejskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2011-2020.

Celami szczególowymi są:

  1. Wdrożenie programu systematycznej oceny poziomu ryzyka na podstawowej sieci dróg w Europie poprzez wskazywanie zagrożeń oraz proponowanie praktycznych środków zaradczych.
  2. Zapewnienie, by ocena poziomu ryzyka leżała u podstaw decyzji strategicznych dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  3. Inicjowanie partnerstwa między instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz producentami samochodów i administracją drogową.

Pełna realizacja Programu przewiduje wykonanie trzech działań:

  1. Ocenę ryzyka na drogach na podstawie danych o wypadkach drogowych w postaci map ryzyka o pięciostopniowej skali. Mapy te są rozpowszechniane wśród uczestników ruchu i informują ich o poziomie zagrożenia zdrowia oraz życia na podstawowej sieci dróg w całej Europie.
  2.  Monitorowanie (śledzenie) zmian ryzyka na drogach, między innymi dla potrzeb wyboru najbardziej efektywnych działań drogowych zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach europejskich.
  3. Ocenę stanu zagrożenia na drogach na podstawie szczegółowej inspekcji prowadzonej w terenie według wspólnie wypracowanych zasad. Do tej oceny zastosowano względny wskaźnik zagrożenia RPS (w skali od 1 do 5 gwiazdek).
Atlas
  Europejski Atlas BRD w Programie EuroRAP
W ramach Programu EuroRAP realizowany jest trzyletni Projekt „Europejski Atlas Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” (współfinansowany przez Komisję UE). W 2008 roku Polska włączyła się do realizacji tego Projektu.

W Polsce w ramach Projektu Europejski Atlas BRD przystąpiono do realizacji dwóch pierwszych działań przewidzianych w Programie EuroRAP, tj. corocznego opracowania map ryzyka na drogach. Natomiast przewidziane w działaniu 3 wykonanie map zagrożeń, bardzo potrzebnych dla poszczególnych uczestników ruchu (kierowcy, piesi, rowerzyści, motocykliści), wymaga odpowiednich środków finansowych, których nie są w stanie uzyskać organizacje pozarządowe.

Więcej na ten temat na stronie www.eurorap.pl

Opracowano na podstawie wydawnictwa "Bezpieczne drogi ratują życie" wydanego przez "Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej"

Załączniki