OWR BRD

Powołanie Rady:

Zarządzenie Nr 13/2016

Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 09 lutego 2016 r..

 
Cele Rady:

 1. Wojewódzka Rada koordynuje i określa kierunki działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Do zadań Wojewódzkiej Rady w zakresie, o którym mowa w ust.1, należy w szczególności:
  1. opracowanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
  2. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
  3. zatwierdzanie planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w części przeznaczonej  na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego
  4.  inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
  5. inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej
  6. współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi
  7. inicjowanie działalności edukacyjno-informatycznej
  8. analiza i podejmowanie działań
 3. Szczegółową organizację i tryb pracy Wojewódzkiej Rady określa regulamin przyjęty przez radę w drodze uchwały.


Skład  OWR BRD:

W skład Wojewódzkiej Rady wchodzą:

 1. przewodniczący - marszałek województwa
 2. zastępcy przewodniczącego:
 3. wojewoda,
 4. wojewódzki komendant Policji;
 5. sekretarz - wskazany przez marszałka województwa;
 6. członkowie Wojewódzkiej Rady wskazani przez wojewodę, zarząd woje­wództwa, zarządy powiatów, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), ko­mendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, dyrektora właściwego oddziału terenowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo­wych i Autostrad, zarząd dróg wojewódzkich, zarządy dróg powiatowych, wo­jewódzkiego kuratora oświaty.
 7. członkowie Wojewódzkiej Rady:
 8. wojewódzki inspektor transportu drogowego,
 9. dyrektor właściwego terenowo oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
 10. przedstawiciel   wojewody,
 11. przedstawiciel  wojewódzkiego sztabu wojskowego,
 12. przedstawiciel kuratora oświaty,
 13. przedstawiciel zarządu województwa,
 14. przedstawiciel zarządów powiatu,
 15. przedstawiciel wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast,
 16. przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Policji,
 17. przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
 18. przedstawiciel zarządu dróg wojewódzkich,
 19. przedstawiciel wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego,
 20. przedstawiciel zarządów dróg powiatowych,
 21. osoby wskazane przez marszałka województwa w szczególności re­prezentujące działające na terenie województwa organizacje pozarządo­we, których celem statutowym jest problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego, przy czym marszałek województwa może wskazać nie więcej niż 12 osób.