Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

Uczestnicy kursu zobowiązani są do  spełnienia wymogów sanitarnych określonych w Zarządzeniu Dyrektora WORD 3/2022 z dnia 24.02.2022 r.

Dział szkoleń:

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, pok. 10 (parter)
Tel. 77 40 29 206, 77 40 29 211, 663 400 837
e-mail: szkolenia@word.opole.pl

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 143)

Program szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym
Lp. Tematy Liczba godzin
1 Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym 1
2 Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nim wiążą 2
3 Możliwości reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z prawem 1
4 Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego 1
5 Sposób dawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów połączony z ćwiczeniami praktycznymi. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz możliwości ich bezpiecznego zatrzymania się 2
6 Sprawdzanie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz w warunkach symulowanych (rzeczywistych) 1
Razem godzin 8

Na koniec szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczanie o ukończeniu szkolenia.
Zaświadczenie zachowuje ważność przez okres 5 lat od daty wydania. Po upływie tego okresu kolejne zaświadczenie wydawane jest po odbyciu kolejnego szkolenia.

Warunki zapisu na szkolenie:

  • dowód opłaty za szkolenie
  • Karta zgłoszeniowa

Koszt szkolenia:

  • koszt szkolenia wynosi 280 zł;

Numer konta:

Santander Bank Polska S.A. nr: 06 1500 1575 1215 7001 3703 0000
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu
ul. Oleska 127, 45-231 Opole
 

Dodatkowe informacje można również uzyskać w siedzibie WORD w Opolu, w pok. 10 oraz telefonicznie 77 40 29 206, 77 40 29 211, 663 400 837