Kurs reedukacyjny - problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii

Uczestnicy kursu zobowiązani są do  spełnienia wymogów sanitarnych określonych w Zarządzeniu Dyrektora WORD 3/2022 z dnia 24.02.2022 r.

Dział szkoleń:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, pok. 10 (parter)
 tel. 77 40 29 206, 77 40 29 211, 663 400 837
e-mail: szkolenia@word.opole.pl

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 341  ze zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (tj. Dz. U. 140 z 2019 r.)

Kurs reedukacyjny przeznaczony jest dla osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu   i otrzymały stosowne skierowanie od starosty.
Kurs reedukacyjny obejmuje dwa ośmiogodzinne spotkania w formie wykładowej w grupach liczących od 10 do 15 osób zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r.
Podstawą wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest obowiązkowa obecność na wykładach.

Warunki zapisu na kurs:

  • wypełniony wniosek zgłoszeniowy, skierowanie na kurs oraz potwierdzenie wpłaty należy przesłać pocztą elektroniczną e-mail: szkolenia@word.opole.pl

Numer konta:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
ul. Oleska 127 45-231 Opole
Santander Bank Polska S.A
nr konta: 06 1500 1575 1215 7001 3703 0000

Koszt kursu:

Koszt kursu reedukacyjnego wynosi 500 zł/os.

Terminy kursu:

  • terminy kursów będą ustalane w zależności od ilości napływających zgłoszeń
  • Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na szkoleniu o zakwalifikowaniu na podany na stronie termin decyduje kolejność przesłania kompletu dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać  telefonicznie 77 402 92 06, 77 40 29 211, 663 400 837