Kursy (ADR)

Domyślna grafika

Kursy dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR)

KURSY ADR ZOSTAŁY WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA !!!

Dział szkoleń:

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.30, pok. 10
Tel. 77 40 29 206, 77 40 29 211, 663 400 837
e-mail: szkolenia@word.opole.pl

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 619)

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z zagrożeniami występującym podczas przewozu towarów niebezpiecznych, działaniami zapobiegawczymi oraz czynnościami, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku z zachowaniem własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych osób i środowiska.

Uczestnicy:

W kursach dokształcających mogą uczestniczyć:

  • Początkowy kurs podstawowy - kierowcy ubiegający się po raz pierwszy o wydanie zaświadczenia ADR, którzy ukończyli 21 lat i posiadają prawo jazdy odpowiedniej kategorii
  • Początkowy kurs specjalistyczny - kierowcy, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym kurs podstawowy
  • Kurs doskonalący ( podstawowym lub specjalistycznym) - odpowiednio kierowcy posiadający wymagane przepisami zaświadczenie ADR, w roku poprzedzającym datę upływu ich ważności
Lp. Rodzaj kursu Ilość godzin wykładów Ilość dni wykładów
1 Podstawowy - wszystkie klasy 24 3
2 Początkowy specjalistyczny cysterny 16 2
wybuchowe 8 1
promieniotwórcze 8 1
3 Doskalający - wszystkie klasy 16  
4 Doskalający specjalistyczny cysterny 8  
wybuchowe 5  
promieniotwórcze 5  

 Koszt kursu:

  • Koszt kursu podstawowego wynosi 450 zł
  • Koszt kursu specjalistycznego w zakresie przewozu w cysternach wynosi 300 zł (dla osób po kursie podstawowym)

Warunki zapisu na szkolenie:

  • Kserokopia posiadanego zaświadczenia ADR, w przypadku uczestników kursów specjalistycznych i doskonalących
  • Dowód opłaty
  • Zgłoszenie uczestnictwa

Zaświadczenie ADR ważne na okres 5 lat wydaje i przedłuża Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego po zdaniu egzaminu.

Dodatkowe informacje można również uzyskać w siedzibie WORD w Opolu, w pok. 10 oraz telefonicznie 77 40 29 206, 77 40 29 211, 663 400 837


Source URL: https://www.word.opole.pl/strona/szkolenia/155-kursy-adr